:: Κεντρική Σελίδα  :: Επικοινωνία  :: Site Map  

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δυνητικές Κοινότητες: Κοινωνιο-Ψυχολογικές Προσεγγίσεις και Τεχνικές Εφαρμογές λειτουργεί στο Πάντειο Πανεπιστήμιο από το Ακαδημαϊκό Έτος 2004-2005, σε σύμπραξη με το Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου και σε συνεργασία με το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών.

Το ΠΜΣ αποσκοπεί στην εκπαίδευση και εξειδίκευση επιστημονικού δυναμικού που προέρχεται από τις θετικές και τις ανθρωπιστικές επιστήμες, στο χώρο των δυνητικών κοινοτήτων και των επιμέρους εφαρμογών και τεχνικών που αναπτύσσονται σε αυτές.

Στόχοι του ΠΜΣ είναι:

  • η εξοικείωση των φοιτητών με την κατασκευή και χρήση τεχνολογικών εφαρμογών σε σχέση με τη δυνητική πραγματικότητα (virtual reality) όπως π.χ. εφαρμογές πολυμέσων σε διαδικτυακή μορφή, πλατφόρμες αξιοποίησης της διαδικτυακής επικοινωνίας τεχνολογίας: e-commerce, e-voting, e-learning, κτλ.,
  • η κατάρτιση επιστημονικού δυναμικού στη νέα (δυνητική) πραγματικότητα διαχείρισης των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (Information and Communication Technologies), στοχεύοντας στην κάλυψη των αναγκών που δημιουργούν και των επιπτώσεων που συνεπάγονται στο κοινωνικό, οικονομικό, επαγγελματικό και πολιτισμικό περιβάλλον,
  • η δημιουργία κατάλληλα εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού, το οποίο θα μπορέσει να αξιοποιήσει δημιουργικά – στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα – τις τεχνολογικές εφαρμογές που απορρέουν από αυτά τα αντικείμενα προς όφελος του κοινωνικού συνόλου,
  • η ενδυνάμωση του σε κάθε περίπτωση κρίσιμου πεδίου της έρευνας και ο θεωρητικός και εμπειρικός εμπλουτισμός των κοινωνιο-ψυχολογικών διαστάσεων του κυβερνοχώρου και της δυνητικής πραγματικότητας, μέσα από τη διερεύνηση των αιτιών και των παραγόντων που τις διαπερνούν, την ανάπτυξη κατάλληλων μεθόδων και ερευνητικών εργαλείων που να προσεγγίζουν αποτελεσματικά το σύνολο αυτών των διαστάσεων,
  • η διάνοιξη νέων επιστημονικών οριζόντων μέσα από τη σπουδή και μελέτη των επιπτώσεων των νέων τεχνολογιών σε καθημερινό πρακτικό επίπεδο, όπως η διαμόρφωση και η λειτουργία των δυνητικών κοινοτήτων, οι εφαρμογές και οι προοπτικές της ηλεκτρονικής δημοκρατίας και διακυβέρνησης (e-democracy / e-governance), του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce) και της δυνητικής οργάνωσης (virtual organization),
  • η δημιουργία ενός σημείου σύγκλισης διαφορετικών μεταξύ τους επιστημονικών πεδίων για την κατανόηση και τη δημιουργική αξιοποίηση των οποίων απαιτείται μία ευρεία διεπιστημονική συνεργασία, η οποία θα υπερβαίνει τον παραδοσιακό διαχωρισμό σε θετικές και ανθρωπιστικές επιστήμες,
  • η προώθηση της επικοινωνίας ανάμεσα στην κοινωνιολογική και ψυχολογική γνώση / παράδοση και τις πολυάριθμες και πολυ-επίπεδες εκφάνσεις των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας, αποσκοπώντας σε ένα γόνιμο κοινωνικά διεπιστημονικό διάλογο.

Το ΠΜΣ καλύπτει τις ανάγκες για μεταπτυχιακές σπουδές στη χώρα μας στον τομέα της Κοινωνιολογίας, της Ψυχολογίας και των εφαρμογών των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, ένα διεπιστημονικό θεματικό χώρο που αντιμετωπίζει τις νέες ανάγκες εξειδίκευσης τόσο των κοινωνικών επιστημόνων όσο και του επιστημονικού δυναμικού που προέρχεται από θετικές / τεχνολογικές κατευθύνσεις, αναφορικά με το σύνθετο αντικείμενο της δημιουργίας δυνητικών κοινοτήτων και της κατανόησης της ανθρώπινης συμπεριφοράς στις συνθήκες που διαμορφώνουν τα τεχνολογικά κατασκευασμένα περιβάλλοντα.

Οι ανάγκες που καλύπτει το ΠΜΣ αναφέρονται σε δύο τομείς:

  • στον επιστημονικό τομέα, όπου επιχειρείται η κοινωνιολογική, ψυχολογική, πολιτική και επιχειρηματική μελέτη και έρευνα των νέων τεχνολογιών και των εφαρμογών τους, προς την κατεύθυνση της διαμόρφωσης ικανά καταρτισμένου και ευαισθητοποιημένου επιστημονικού δυναμικού, εναρμονισμένο με τις τάσεις και τις απαιτήσεις στο διεθνή επιστημονικό χώρο,
  • στο διεθνές ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον, όπου οι κοινωνικο-οικονομικές προκλήσεις που επιφέρει η συγχώνευση των τεχνολογιών της επικοινωνίας και της πληροφορίας απαιτούν τη δημιουργία ενός νέου εξειδικευμένου στελεχιακού δυναμικού, επιστημονικά επαρκές για τη στελέχωση θέσεων εργασίας στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Κατεβάστε τον κανονισμό λειτουργίας του ΠΜΣ.

Copyright 2010, Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία

Υλοποίηση eBusiness Lab